Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym

przez Sprzedającego pod adresem www.papaweed.pl

Sprzedającym jest

Gospodarstwo Rolne Papa Weed Poland

Urszula i Michał Majczak

ul. Wschodnia 3

55-330 Źródła

NIP: 913-152-71-55

e-mail: biuro@papaweed.pl

oraz Papa Hemp Marketing NIP: 913-156-12-12

zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

§ 1. Definicje

*Adres reklamacyjny:

Gospodarstwo Rolne Urszula i Michał Majczak

ul. Wschodnia 3

55-330 Źródła

*Cennik dostaw – znajdujący się na stronie www.papaweed.pl

*Dostawa –rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem www.papaweed.pl

*Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

*Karta produktu– pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

*Kodeks cywilny– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

*Kodeks dobrych praktyk– zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

*Konsument– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

*Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

*Kupujący– zarówno Konsument, jak i Klient.

*Miejsce wydania rzeczy– adres pocztowy, punkt odbioru wskazany w zamówieniu przez Kupującego lub odbiór osobisty w siedzibie sprzedającego.

* Płatność– metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem www.papaweed.pl

* Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

* Produkt –minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

*Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem

*Punkt odbioru– miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

* Regulamin–niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin

jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

*Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem eu, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

*System– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

*Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentówi umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

* Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§ 2. Warunki ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego

pod adresem www.papaweed.pl

2. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

3. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie

się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

5.Sklep internetowy www.papaweed.pl prowadzi sprzedaż detaliczną w ramach RHD za pośrednictwem sieci Internetowej.

6.Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.papaweed.pl są oryginalnie zapakowane,

zaplombowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty rolne mogą się różnić od siebie wyglądem, strukturą, smakiem i zapachem, co uwarunkowane jest czynnikami zewnetrznymi środowiskowymi, w których były uprawiane, przez Gospodarstwo Rolne Papa Weed Poland Urszula i Michał Majczak .

7.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzone produkty od momentu wysyłki, tak i za zawartość opakowań z zerwaną plombą zabezpieczającą.

8. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

9. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

10. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

11. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa,

np. zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, treści propagujące przemoc.

§ 3. Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności:

– dodanie do koszyka produktu;

– wybór rodzaju dostawy lub odbioru osobistego;

– wybór rodzaju płatności;

– wybór miejsca wydania rzeczy;

– złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuję z chwilą złożenia zamówienia.

Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

4. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

5. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na stronie tj. 24 godzin( dot. dni roboczych od poniedziałku do piątku). Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. Wyjątkiem w tej kwestii jest informacja o opóźnieniu w wysyłce, lub urlopie, która wyświetli się kupującemu na stronie, lub kupujący zostanie poinformowany bezpośrednio telefonicznie lub mailowo.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. Istnieje również możliwość odbioru osobistego w siedzibie sprzedawcy – bezpłatnie.

2. Towar jest dostarczany za pomocą firm kurierskich i paczkomatów Inpost. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przez sprzedającego na stronie internetowej.

4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku dostawy. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając dowolny produkt do koszyka.

§ 5 Płatności

1. Sposób rozliczenia fiskalnego – na życzenie faktura RR wystawiana przez kupującego. Oryginał wysyłany sprzedającemu, tj.Papa Weed Poland.

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub przelewem na konto bankowe.

3. Przedmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

4. Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

§ 6. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zakupiony towar
należy zwrócić na adres Usługodawcy.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na adres mailowy : biuro@papaweed.pl (wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego), lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Gospodarstwo Rolne Urszula i Michał Majczak

ul. Wschodnia 3, 55-330 Źródła

4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 7 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Warunkiem zwrotu rzeczy jest odesłnie jej w stanie nienaruszonym, tj. nie przerwanie plomb zabezpieczających,

7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

8. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

9. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

§ 7 Procedura reklamacji

1. Produkty posiadają gwarancję producenta rolnego, obowiązującą na terenie Polski. Przydatność produktów spożywczych w dużej mierze zależy od warunków przechowywania przez kupującego.

2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.

3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz

z dowodem zakupu (przelew) i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, na adres: sklep@papaweed.pl

4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku

rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca wymieni reklamowany

produkt na nowy,pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego produktu.

5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego

z umową przez nieodpłatną wymianę na nowy, chyba że wymiana jest

niemożliwa, lub wymaga nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów

uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej

niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży

konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem miesiąca od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

§ 8.Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy

z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności

za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy

z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie

Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –

Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem

zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według

przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks

postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).